Accommodaties zoeken

Selecteer uw wensen

Extra opties

Uitgebreid zoeken
Accommodatie aanbieden

Bent u eigenaar van een vakantie accommodatie in Nederland of in het buitenland en biedt u deze te huur aan?
Via deze site kunt u uw accommodatie geheel gratis aanbieden.

Accommodatie toevoegen

Accommodaties beheren

E-mail
Wachtwoord

Algemene voorwaarden

Voorwaarden voor gebruik website vakantieverblijfhuren.nl

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik en functioneren van deze website vakantieverblijfhuren.

Door het gebruiken of raadplegen van de Website en door het gebruiken van de Dienst, verklaart u kennis te hebben genomen van de Gebruiksvoorwaarden en aanvaardt u de onverkorte toepassing van de Gebruiksvoorwaarden. www.vakantieverblijfhuren.nl raadt iedere bezoeker van de Website daarom aan de Gebruiksvoorwaarden voorafgaand aan het gebruik van de Website en nadien op geregelde tijdstippen na te lezen.

Deze website wordt u aangeboden door Fair Promotions, Oosthavendijk 21, 4493 BK, Nederland. Kamer van Koophandelnummer 24430085, BTW nummer NL 0919.33.006.B01

1.1 Minderjarigen

De Dienst is slechts toegankelijk voor personen die juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten (de "Bezoeker" of "u"). Overminderd het voorgaande, is de Dienst slechts toegankelijk voor minderjarige Bezoekers, indien zij daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betrokken handeling zelfstandig verricht. In ons Privacybeleid wordt verder ingegaan en uitgelegd hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken en welke maatregelen wij treffen om uw privacy te beschermen wanneer u onze Website gebruikt of bezoekt. Zoals beschreven in ons Privacybeleid verleent u ons toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. In dit kader wenst vakantieverblijfhuren.nl uw aandacht er overigens uitdrukkelijk op vestigen dat het volgens deze Gebruiksvoorwaarden en dit Privacybeleid niet is toegestaan om persoonsgegevens, waaronder bijvoorbeeld e-mailadressen en telefoonnummers, van Bezoekers te verzamelen (bijvoorbeeld 'harvesting') of Bezoekers te benaderen voor het aanbieden van eigen producten of diensten buiten het handelsplatform van vakantieverblijfhuren.nl om.

2. Voorwaarden

2.2 Totstandkoming overeenkomst voor het plaatsen van advertenties ( zoekertjes ) tussen Vakantieverblijfhuren.nl en Adverteerder o 2.2.1 De Bezoeker kan op de Website advertenties van Adverteerders bekijken en daarop reageren. Indien de Bezoeker is ingelogd, kan hij als Adverteerder ook zelf Zoekertjes plaatsen op de Website. o 2.2.2 De Adverteerder kan een vakantieverblijf advertentie opstellen en dit vervolgens op de Website plaatsen. Na het plaatsen van het Zoekertje kan de Adverteerder dit Zoekertje te allen tijde wijzigen. Het plaatsen van Zoekertjes is in beginsel gratis, maar kan in de gevallen beschreven onder hoofdstuk II, titel 2, wanneer de adverteerder hiervoor opteert, betalend zijn. o 2.2.3 Door het plaatsen van een Zoekertje komt de overeenkomst voor het plaatsen van Zoekertjes tussen ZoekertjesNet.be en de Adverteerder (de "Zoekertjesovereenkomst") tot stand bij gratis Zoekertjes. Bij betalende Zoekertjes ontstaat de Zoekertjesovereenkomst zoals beschreven is onder Hoofdstuk II, titel 2. o 2.2.4 Zoekertjes blijven in beginsel minimaal 6 maanden op de Website staan, mits aan de Gebruiksvoorwaarden is voldaan en Adverteerders hun Zoekertjes niet zelf hebben verwijderd. Een week voor het verstrijken van deze periode zal de betrokken adverteerder een melding ontvangen, waarbij hij op de hoogte gesteld wordt dat zijn Zoekertjes gratis verlengd kunnen worden voor eenzelfde periode. o 2.2.5 Zoekertjes dienen na aan- of verkoop van de betrokken producten en diensten door de Adverteerder te worden verwijderd. Door het verwijderen van het Zoekertje of na de aan- of verkoop van de betrokken producten of diensten komt de overeenkomstige Zoekertjesovereenkomst ten einde. o 2.2.6 Vakantieverblijfhuren.nl bewaart alle gegevens van iedere Zoekertjesovereenkomst zo lang als nodig en zolang de Persoonlijke Pagina van de Adverteerder niet verwijderd is. Na het verstrijken van deze periode bewaren wij de gegevens inzake de Zoekertjesovereenkomst zoals beschreven in ons Privacybeleid. 2.3 Algemene regels voor het plaatsen van Zoekertjes op de Website Zoekertjes ( de advertenties ) die door de Adverteerder op de Website worden geplaatst, dienen aan de volgende regels te voldoen. Indien Zoekertjes niet aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deze door ZoekertjesNet.be verwijderd worden: Opmaak Zoekertje: o Zoekertjes moeten onder de meest passende rubriek en categorie geplaatst worden. Deze advertenties moeren altijd vakantie gerelateerd zijn. Na het plaatsen van zijn Zoekertje kan de Adverteerder de afdeling, rubriek en categorie waaronder dit Zoekertje geplaatst werd, te allen tijde wijzigen. o De titel en de tekst van Zoekertjes dienen in het Nederlands opgesteld worden. o De titel en de tekst van Zoekertjes mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. o De titel en de tekst van Zoekertjes dienen de producten of diensten die aangeboden worden, en in het bijzonder hun eigenschappen en prijs, juist en duidelijk te omschrijven. De regels inzake prijs- en betaalmethoden in Zoekertjes worden verder beschreven onder hoofdstuk I, titel 2.6. o Foto's bij Zoekertjes dienen steeds betrekking te hebben op de aangeboden producten of vakantie diensten. Het is niet toegestaan om foto's bij Zoekertjes te plaatsen, waarop auteursrecht of portretrecht van een dere rust, zonder toestemming van die derde. o Zoekertjes mogen slechts éénmaal geplaatst worden, ongeacht de gekozen afdeling, rubriek of categorie en ongeacht het gebruikte account. Zoekertjes mogen niet opnieuw geplaatst worden vooraleer de initiële advertentieperiode verlopen is. Zoekertjes die toch opnieuw geplaatst worden, kunnen door onze bezoekers als spam ervaren worden. Indien wij hiervan een melding ontvangen van bezoekers van ZoekertjesNet.be, kunnen deze zoekertjes mogelijks van de website verwijderd worden. o Zoekertjes mogen geen overmatige hoeveelheid aan tekens of trefwoorden omvatten om de aandacht te trekken of om de kans op het voorkomen in uiteenlopende zoekopdrachten te vergroten. Niet toegestane Zoekertjesinhoud: o Het is niet toegestaan in Zoekertjes een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid van de producten of diensten die in het betrokken Zoekertje worden aangeboden. Adverteerders dienen er zich immers van te vergewissen dat de door hen aangeboden producten of diensten echt zijn. o Het is niet toegestaan Zoekertjes te plaatsen met louter commerciële boodschappen die als enig doel hebben een onderneming direct of indirect te promoten. o Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar andere advertentiewebsites of naar andere advertenties die gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks. o De Bezoeker dient bij het plaatsen van Zoekertjes vanzelfspreken rekening te houden met de niet-limitatieve voorbeelden van niet toegestande Website-inhoud, zoals beschreven onder hoofdstuk I, titel 5, en met de bepalingen inzake de intellectuele eigendomsrechten van derden, zoals beschreven onder hoofdstuk I, punt 3.1.4. o Het is niet toegestaan advertenties te plaatsen die direct of indirect met sex of pornografie te maken hebben. o Het is niet toegestaan advertenties te plaatsen met een discriminerend karakter. o Het is niet toegestaan advertenties te plaatsen die aanzetten tot haat of geweld. o Het is niet toegestaan advertenties te plaatsen die roken, drank of drugsgebruik bevorderen. o Het is niet toegestaan advertenties te plaatsen die te maken hebben met wapens of wapentuig. o Het is niet toegestaan advertenties te plaatsen die tegen de maatschappij in het algemeen gericht zijn. o Het is niet toegestaan advertenties te plaatsen met een politiek karakter. o Het is niet toegestaan advertenties te plaatsen die mensen niet in de waarde laten. o Het is niet toegestaan advertenties te plaatsen die te maken hebben met dierproeven, de bio industrie of schadelijk zijn voor het milieu. o Het is niet toegestaan advertenties te plaatsen die in gaan tegen het algemeen maatschappelijk belang en fatsoen. o Het is alleen toegestaan om advertenties te plaatsen die gerelateerd zijn aan vakantieverblijven, reizen en vakanties. Zie ook de algemene voorwaarden en in het bijzonder 4.2. 2.3.2 Bezoekers worden geacht de wet- en regelgeving te kennen die van toepassing is op de producten of diensten die zij verkopen, kopen of bekijken en Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat de door hen aangeboden en gevraade producten of diensten overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving verhandeld mogen worden, alvorens deze op de Website te plaatsen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen bij de bevoegde instanties. 2.3.3 Bij het opstellen van Zoekertjes heeft de Adverteerder de mogelijkheid om zijn Zoekertje, mits betaling, te promoten ("Promotie"). De Adverteerder kan zijn Zoekertje of verwijzing hiernaar ook op Facebook, twitter en andere partners van ZoekertjesNet.be plaatsen. Hierop zijn de (privacy)regels van deze derden van toepassing zoals beschreven onder hoofdstuk I, titel 6.4. Indien u vragen over de regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag door naar deze derden. 2.3.5 Tenzij Vakantieverblijfhuren.nl daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, is het niet toegestaan om: Zoekertjes op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de 'Plaats zoekertje' knop; of Zoekertjes namens of in opdracht van derden te plaatsen. 3. Rechten en plichten 3.1 De bezoeker 3.1.1 De Bezoeker en/of adverteerder beschikt over de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die hij op de Website publiceert, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merkrechten, octrooirechten, tekeningen- en modellenrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en rechten met betrekking tot de bescherming van knowhow (de "Intellectuele Eigendomsrechten") 3.1.2. De bezoeker verleent: a. aan Vakantieverblijfhuren.nl een kosteloze, wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare en sublicentieerbare licentie om de inhoud, via welk gekend of toekomstig medium dan ook te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen voor het functioneren en de promotie van de Dienst en die van derden. ZoekertjesNet.be behoudt zich het recht voor de inhoud, in het bijzonder de inhoud van Zoekertjes, technisch te wijzigen zodat deze via andere kanalen, bijvoorbeeld mobiele apparatuur, kunnen worden geraadpleegd; en b. aan andere Bezoekers een kosteloze, wereldwijde en niet-exclusieve licentie om de inhoud te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen voor het gebruik van de Dienst. 3.1.3 Indien Vakantieverblijfhuren.nl of de Adverteerder zeker de inhoud van de Website verwijdert, eindigen de in overeenstemming met het vorige punt verleende licenties. 3.1.4 De Adverteerder mag geen producten of diensten in Zoekertjes op nemen die inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten van derden. Dit houdt bijvoorbeeld in dat: a. het niet is toegestaan om producten of diensten aan te bieden die inbreuk maken op: i. de auteursrechten van een derde, zoals het aanbieden van door een derde ontwikkelde software of door een derde gemaakte muziekwerken, foto's of schilderijen zonder toestemming van die derde; ii. de merkrechten van een derde, zoals het aanbieden van een kledingstuk waarop een logo van een derde geplaatst is zonder toestemming van die derde; of iii.de modelrechten van een derde, zoals het aanbieden van een tas die is nagemaakt zonder toestemming van die derde; of b. in de titel en/of de tekst van een Zoekertje bijvoorbeeld slechts: i. de merknaam mag gebruikt worden van de producten of diensten die in het Zoekertje daadwerkelijk worden aangeboden of gevraagd; of ii. de handelsnaam mag gebruikt worden van de onderneming waarvan het betreffende product of de betreffende dienst afkomstig is. Het is niet toegestaan een handelsnaam te vermelden die geen band heeft met de producten of diensten die in het Zoekertje aangeboden worden; of c. in de titel van Zoekertjes de aangeboden producten of diensten niet mogen worden vergeleken met andere producten of diensten. In ieder geval mag een vergelijking op geen enkele wijze verwarring scheppen omtrent de commerciële herkomst van de aangeboden producten of diensten. 3.1.5 Niets wat in de Gebruiksvoorwaarden of op de Website wordt vermeld, is bedoeld om de bevoegdheden van de Bezoeker in het kader van zijn gebruik van de Dienst uit te breiden. 3.2.1 Met uitzondering van de inhoud die door Adverteerders en derden op de Website gepubliceerd wordt, houden Vakantieverblijfhuren.nl en haar licentiegevers de Intellectuele Eigendomsrechten aan op de Dienst. 4. Niet toegestaan gebruik van de Website en de Applicatie 4.2 Het is niet toegestaan inhoud op de Website, met inbegrip van advertenties, te publiceren: o 1. die pornografisch materiaal of een link daarnaar bevat of die op enige andere manier in strijd is met de openbare orde en goede zeden; o 2. die discriminerend is op grond van politieke voorkeur, godsdienst, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid of die op enige andere manier kwetsend, beledigend, bedreigend of provocerend is; o 3. die (seksueel) intimiderend is; o 4. die onjuist, misleidend en onvolledig is; o 5. om grappen uit te halen of iemand lastig te vallen; o 6. waarin persoonsgegevens van derden worden verwerkt; o 7. waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn; o 8. die virussen, worms, trojans, cancelbots of andere software bevat die de Dienst of de rechten en belangen van Bezoekers kunnen schaden; o 9. die de infrastructuur van de Website onredelijk belast of verstoort in zijn goede werking; o 10. waarmee, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZoekertjesNet.be, commerciële activiteiten zijn gemoeid zoals loterijen, wedstrijden en piramidespelen; o 11. waarmee illegale activiteiten worden gepleegd of bevorderd; o 12. waarmee inbreuk wordt gemaakt op de Intellectuele Eigendomsrechten, de privacy of enig andere rechten van ZoekertjesNet.be, haar licentiegevers, haar Bezoekers of derden; o 13. die betrekking heeft op enige producten of diensten, waarvan de handel of levering in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en het aanbod of de vraag de volgens de indicatieve lijst van verboden of aan beperkingen onderworpen producten of diensten op de Website verboden of beperkt is; o 14. waarmee ZoekertjesNet.be het redelijkerwijs om andere dan de hierboven genoemde redenen niet eens mee kan zijn. Indien u van mening bent dat de inhoud inbreuk maakt op uw Intellectuele Eigendomsrechten, dan kunt u gebruik maken van het bijzondere Meldingsformulier Inbreuk Intellectuele Eigendom. Vakantieverblijfhuren.nl is overigens nooit partij of op welke manier dan ook betrokken bij overeenkomsten tussen Bezoekers onderling of tussen overeenkomsten van Bezoekers en derden tot stand komen. Bezoekers dienen onderlinge geschillen of geschillen met derden daarom op te lossen buiten Vakantieverblijfhuren.nl om • 6. Aansprakelijkheid 6.1 Beperking aansprakelijkheid Vakantieverblijfhuren.nl 6.1.1 Voor zover wettelijk is toegestaan, sluit Vakantieverblijfhuren.nl iedere aansprakelijkheid uit voor elke vorm van schade, direct of indirect, die een Bezoeker of adverteerder lijdt of heeft geleden door: o a. het gebruik van de Dienst; o b. het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen ervan; o c. onjuiste informatie op de Website; o d. gebruik van producten of afname van diensten, bekomen via de Website; o e. wijzigingen in de Dienst en/of wijzigingen op of van de Website; of o f. het gebruik van de Applicatie. 6.1.2 Vakantieverblijfhuren.nl is in ieder geval niet aansprakelijk voor bijzondere, indirecte en gevolgschade die verband houdt met het gebruik en functioneren van de Dienst of van de Applicatie, waaronder - maar niet beperkt tot - schending van eer en goede naam, gederfde winst en verlies van persoonsgegevens. 6.2 Wij geven geen garanties 6.2.1 Vakantieverblijfhuren.nl kan niet garanderen dat de producten of diensten die door Adverteerders op de Website worden aangeboden voldoen aan enige verwachtingen van een bezoeker. 6.2.3 Vakantieverblijfhuren.nl Verleent geen garantie omtrent de permanente of beveiligde toegang tot de Dienst. 6.3 Wijzigingen van de Website en de Dienst van Vakantieverblijfhuren.nl 6.3.1 Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde de Website of delen ervan te kunnen wijzigen. 6.3.2 Vakantieverblijfhuren.nl behoudt zich het recht voor om te allen tijde de Dienst te kunnen wijzigen of beëindigen. Een eventuele wijziging of beëindiging van de Dienst zal binnen een redelijke termijn voor de doorvoering ervan aangekondigd worden. 6.3.3 Vakantieverblijfhuren.nl behoudt zich het recht voor om te allen tijde de Applicatie of delen ervan te kunnen wijzigen of beëindigen. 6.4 Websites en diensten van derden 6.4.1 De Website, de Dienst of de Applicatie kan links (bijvoorbeeld hyperlinks of banners) bevatten naar of gebruik maken van de websites en diensten van derden die geen eigendom zijn of niet worden gecontroleerd door Vakantieverblijfhuren.nl (bijvoorbeeld Google Maps API). Vakantieverblijfhuren.nl heeft geen controle over en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, de beleidsregels, de gebruiksvoorwaarden of de werkwijzen van welke website of dienst van een derde dan ook. In voorkomend geval bent u daarom onderworpen aan de beleidsregels en de gebruiksvoorwaarden van toepassing voor deze derden. In geval u gebruik maakt van de Dienst of Applicatie waarin diensten van Google verwerkt zijn (bijvoorbeeld Google Maps API), aanvaardt u gebonden te zijn door de Gebruiksvoorwaarden van Google. 6.4.2 Door het gebruikmaken van de Website, de Dienst of de Applicatie vrijwaart u Vakantieverblijfhuren.nl uitdrukkelijk voor elke aansprakelijkheid ide voortvloeit uit uw gebruik van welke website of dienst van een derde dan ook, waartoe toegang wordt verleend via de Website, de Dienst of de Applicatie of die daarin verwerkt zijn. 7. Vakantieverblijfhuren.nl is ook niet aansprakelijk te stellen voor advertenties die misleidend zijn of onjuist. De adverteerder is aansprakelijk voor de juistheid van de advertenties, foto's en andere uitingen. Indien u een vakantieverblijf huurt via een adverteerder op de website gelden de voorwaarden van de adverteerder. Vakantie verblijfhuren.nl staat geheel buiten een huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder. 8. Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.
Website beter vindbaar maken op het internet?

Uw vakantieverblijf beter verhuren?
Daar kunnen wij voor zorgen!

Klik hier voor meer info
Vakantiehuizen in Zeeland